Het Gegevenshuis

Over Het Gegevenshuis

Logo

Het Gegevenshuis is een jonge organisatie die zich bezig houdt met het inwinnen, beheren en verrijken van alle data die te maken hebben met de openbare ruimte en met objecten. Als een soort Google maps en streetview zorgen ze ervoor dat gemeenten kunnen beschikken over kaarten, (lucht- en panorama) foto’s met veel detailinformatie. Gegevens over bijvoorbeeld een weg, de goten, trottoirs, rioolputten, groenstroken, verkeersborden, woningen, bedrijven etc die gemeenten nodig hebben voor het maken van beleid, de uitvoering (bijvoorbeeld het beheren van wegen, riolering, openbaar groen) of publieke dienstverlening (waar is welke voorziening, hoe lopen de routes openbaar vervoer, melding van een kapotte lantaarnpaal). Maar ook private organisaties maken gebruik van het kaartmateriaal dat door Het Gegevenshuis is gemaakt.

Doordat alle data aan de kaart worden gekoppeld (X,Y,Z-coördinaat) zijn er geen beperkingen in de koppeling van welke gegevens dan ook. In welke wijk is het risico op illegale hennepteelt het grootst? Hoe verhouden zorginstellingen zich tot de populatie in een gebied? Waar moet een speeltuin komen? Is er een correlatie tussen energieverbruik en inkomen? Zo maar een greep vragen waar Het Gegevens ondersteunende data en kaartmateriaal voor levert.
Het Gegevenshuis haalt deze data uit vergunningen en (bouw- en reconstructie) tekeningen, vraagt databestanden op (b.v. bij CBS), maar is ook feitelijk buiten met hoog geavanceerde apparatuur om te meten en vast te leggen. Hoge kwaliteit van luchtfoto’s worden gebruikt om data in te winnen en te karteren en om afwijkingen tussen bestand en werkelijkheid op te sporen. 
 
Het Gegevenshuis

Het Gegevenshuis is een overheidsorganisatie, een aparte juridische entiteit op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en in het leven geroepen door 8 samenwerkende gemeenten (inmiddels 11 gemeenten en het waterschap die producten afnemen).  Het Gegevenshuis kent een algemeen bestuur, bestaande uit de portefeuillehouders van alle deelnemende gemeenten en een dagelijks bestuur. De twee belangrijkste pijlers van de strategische agenda zijn groei en innovatie.
 
Het Gegevenshuis werkt als een shared service centre voor de deelnemende gemeenten op basis van dienstverleningsovereenkomsten waarin precies is vastgelegd welke producten en diensten van welke kwaliteit wanneer en hoe geleverd worden tegen welke kosten. Ook is daarin vastgelegd de transparantie waarmee een en ander gebeurt en hoe de periodieke verantwoording plaats vindt.
 
Uniek is het Gegevenshuis in de geïntegreerde aanpak van alle object- en ruimtegerelateerde (basis-) registraties, zowel administratief als geometrisch.  Niet alleen een ontzorging van de gemeente op het gebied van alle (basis-) registraties, maar ook maatwerk in de aansluiting op de verschillende gemeentelijk informatiemodellen.
 
De geïntegreerde aanpak betekent ook dat bij de inwinning en het beheer niet uitsluitend wordt gekeken naar wat de wettelijke verplichtingen zijn en wat wettelijk geregistreerd moet worden, maar vooral ook naar waar het geïntegreerd beheren van welke data kan leiden tot verhoging van efficiency en effectiviteit in de andere processen, producten, diensten en taken waar de gemeente voor staat. 
 
Hiervoor gebruikt Het gegevenshuis geavanceerde hulpmiddelen bij de inwinning, zowel op het gebied van landmeten als op het gebied van karteren op basis van lucht-, obliek- en 360-graden panoramafoto’s. In combinatie met de specialistische kennis betekent dit dat verhoudingsgewijs snel en met een hoge kwaliteit geo-data ingewonnen en beheerd kunnen worden. Geo-data en de kracht van de kaart wordt in toenemende mate ontdekt, ook in alle domeinen in overheidsland. Inmiddels vindt in Nederland gegevensuitwisseling in 80% van de gevallen plaats via de geometrie. Logisch dat de strategische agenda van Het Gegevenshuis zich richt op innovatie.
 
Innovatie door nieuwe producten en diensten, bijvoorbeeld op het gebied van 3D, innovatie door het leveren van geïntegreerde (big) data voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie door de toepassing van geodata in andere domeinen, bijvoorbeeld in het inzetten in het sociale domein of op het gebied van openbare orde en veiligheid. Maar ook door samenwerking met de hogeschool en de ontwikkeling van gerichte opleidingen. Innovatie ook door via open data (waar mogelijk) het bedrijfsleven te stimuleren tot de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. De tripple-helix gedachte die hier in zit, moet via het platvorm van de Smart Services Campus tot verdere ontwikkeling worden gebracht en bijdragen aan de economische ontwikkeling van de regio.
 
Hiervoor is een krachtige organisatie nodig waarbij tevens voor de eigen bedrijfsvoering alle voordelen van schaalgrootte kunnen worden benut. De strategische agenda zet dan ook in op groei. Groei door gebiedsvergroting (tenminste de schaal van Zuid-Limburg is het voorlopige ambitieniveau) met toename van deelnemers, maar ook groei door nieuwe producten en diensten (b.v. location intelligence bij de uitvoering van de 3 decentralisaties, databeheer van de ondergrond, 3-dimensionale producten) en groei door overname van bestaande, vaak elders uitbesteedde diensten bij gemeenten (b.v. beheer openbare ruimte, digitale bestemmingsplannen). Ook dit moet bijdragen aan de Limburgse economische agenda met behoudt en groei van de werkgelegenheid in de regio in het administratief/financieel cluster.

Nieuwste vacatures

Op dit moment zijn er bij Het Gegevenshuis geen vacatures, maar bij andere organisaties wel!

Contactinformatie

Bezoekadres Emile Erensplein 55
6371GH Landgraaf
Postadres Postbus 31300
6370AH Landgraaf

Wil je onze vacatures ontvangen?

Registreer je dan!